Tilaus- ja sopimusehdot

1.Pakkumine
Pakkumised esitatakse ilma osapooli kohustavate aspektideta. Pakkumine kehtib pakkumises mainitud kuupäevani. Kui kehtivusaega ei ole pakkumisse eraldi märgitud, kehtib pakkumine 30 päeva alates pakkumise esitamise kuupäevast. Lao- ja tühjendusmüügi toodete puhul kehtib pakkumine müügireservatsiooniga.

Pakkumine ja sellega seotud tehnilised andmed, fotod, joonised, kalkulatsioonid ja muud dokumendid kuuluvad müüjale ja pakkumise saajal ei ole õigust neid müüjat kahjustavalt kasutada ega avaldada neid kolmandatele isikutele ega kasutada enda huvides ära pakkumises sisalduvaid tehnilisi lahendusi.

Kui tegelik tellimus ei vasta pakkumises esitatud andmetele või kogustele, on müüjal õigus tarneinfot või hinda muuta, nii et need vastaksid lõplikule tellimisinfole. Kui ostja tellimus on pakkumisest erinev, teostatakse tehing pakkumises sisalduvatel tingimustel, kui müüja ei ole kirjalikult teisiti kinnitanud.Kui hinnas ei ole eelnevalt kokku lepitud, on tehingu hinnaks müüja poolt nõutav kauba hetkehind.

Pakkumisel põhinev leping sõlmitakse siis, kui ostja on pakkumise aktsepteerinud ja kinnitanud. Muul juhul toimub tehing juhul, kui müüja on tellimuse kinnitanud või kauba tellijale tarninud. Pakkumine muutub kohustavaks alles siis, kui on saadetud kirjalik tellimuse kinnitus. Ostja on kohustatud kontrollima, kas tellimuse kinnituses olevad andmed on õiged.

2.Tarneaeg 
Kui teisiti ei ole kokku lepitud, hakatakse tarneaega arvestama järgmistest variantidest seda päeva, mis on ajaliselt kõige hilisem: (1) lepingu sõlmimise päevast, (2) kokkulepitud tagatisraha või ettemaksu laekumise kuupäevast, (3) päevast, kui ostja edastab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed.

Tarne loetakse õigeaegseks, kui müüja on tarneaja jooksul tooted välja saatnud või on teatanud, et tooted on saatmiseks või kontrollimiseks valmis. Kui ostja ei teosta ettenähtud aja jooksul nõutud toiminguid või tellimisprotsess hilineb näiteks muudatuste tõttu, on müüjal õigus tarneaega pikendada või leping tühistada.

Hilinenud tarne korral on ostjal õigus nõuda kompensatsiooni ainult sellisel juhul, kui selle kohta on eelnevalt sõlmitud kirjalik leping. Kui kauba valmistaja või isik, kellelt müüja kauba ostab, ei ole lepingukohustusi täitnud ja müüja tarne seetõttu hilineb, ei ole müüja kohustatud sellest tulenevaid võimalikke kahjusid ostjale hüvitama.

Kui tellimus hilineb või tühistatakse vääramatu jõu (force majeure) tõttu, vabaneb müüja lepingust tulenevatest kohustustest ja tal on õigus leping täies mahus või tarneaega puudutavas osas üles öelda. Vääramatuks jõuks loetakse muuhulgas: tööstreik ja kõik muud sellised põhjused, mida lepingupooled mõjutada ei saa, nagu tulekahju, looduskatastroof ja äärmuslikud loodusõnnetused, sõda, üldmobilisatsioon või vastava ulatusega mobilisatsioonid, sundvõõrandamine, konfiskeerimine, kauplemist ja valuutat puudutavad piirangud, ülestõus ja mäss, seadmete hävimine või muud tootmishäireid põhjustavad tegurid, transpordivahendite puudumine, häired rongi-, laeva- ja sadamaliikluses või teistes liikluskeskustes, laevatranspordi või muude vedude hilinemine, prognoosimatud tootmiskatkestused, tootekomponentide, pooltoodete, tooraine, energia või muu vastava kadumine või tarne hilinemine, üldine toorainepuudus ning nimetatud põhjustest tulenevad allhangete teostajate tarnevead või hilinemised ning muud vastavad asjaolud ning tegurid, mis on olemuselt sellised, et müüja ei saa neid kontrollida.

Kui ostja ei võta saadetud kaupa kokkulepitud ajal vastu, on ta sellele vaatamata kohustatud lepingus sätestatud hinna tasuma samamoodi, nagu siis, kui ta oleks kauba vastu võtnud. Sellisel juhul korraldab müüja kauba ladustamise ostja vastutusel ja kulul. Ostja eraldi soovil reserveerib müüja tooted ostja kulul.

3.Tarnekogused
Müüjal on õigus tarnida eelnevalt kokkulepitud tarnekogusest 10% ulatuses rohkem või vähem tooteid, kui teisiti ei ole kokku lepitud.

4.Pakendamine
Pakendamise ja võimalike tarnekulude eest tasutakse kulupõhiselt.

5.Makssetingimused
Tellimuse eest tasutakse alati selle aja jooksul ja sellisel viisil, nagu on lepingupoolte vahel sõlmitud lepingus sätestatud. Kui maksetingimustes ei ole teisiti kokku lepitud, on maksetähtaeg 14 päeva alates arve esitamise kuupäevast.

Kui enne kauba tarnimist tekib kahtlus, et ostja ei suuda lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täita, on müüjal õigus ostjalt nõuda tagatisi. Ühtlasi on müüjal õigus sellisel juhul leping lõpetada, kui müüja leiab, et ostjalt saadud tagatised ei ole piisavad.

Makse hilinemisel nõutakse ostjalt maksetähtajast alates leotud hilinenud päevade eest (8% suurust viiviseintressi ja müüjal on lisaks õigus sisse nõuda mõistlikus ulatuses menetluskulud. Müüja võib kirjalikult teatada, et katkestab makse laekumiseni või piisava tagatise andmiseni lepingust tulenevate kohustuste täitmise. Sel põhjusel esinevast tarneviivitusest tulenevate võimalike kahjude eest ei ole ostjal õigus hüvitist nõuda. Kui ostja ka maksetähtaja möödudes rahalisi kohustusi ei täida, on ostjal õigus leping üles öelda.

Kauba omandiõigus läheb üle ostjale, kui kogu tehingu hind on müüjale tasutud, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

6.Kindlustus
Lepingupooled hoolitsevad kauba kindlustamise eest vastavalt tarnetingimustes sätestatud vastutusosa ulatuses. Muudes kindlustustes lepitakse kokku eraldi. Kui tarnetingimustes ei ole eraldi kokku lepitud, kohaldatakse „Ex Works“ lepingu sõlmimishetkel kehtivaid INCOTERMS-tingimusi.

7.Reklamatsioonid
Kui tarnitud tooted on defektsed ja kui selle eest vastutab müüja, on müüja asjaoludest sõltuvalt kohustatud mõistliku aja jooksul tooted tagasi võtma , need hüvitama, parandama või uuesti välja töötama tingimusel, et ostja on esitanud reklamatsiooni 10 päeva jooksul pärast toodete vastu võtmist. Käsityönä tehdyissä tuotteissa, kuten suursäkeissä ja salkuissa pienet virheellisyydet sallitaan. Müüja ei ole kohustatud hüvitama või kompenseerima mingeid otseseid ega kaudseid kahjusid, mis ostjale või kolmandatele isikutele defektsete toodete tõttu võivad tekkida. Müüja ei ole kohustatud ostjale hüvitama hilinemisest või tarneveast tekkinud kaudseid kahjusid, nagu tootmiskahjum, saamata jäänud tulu või muid kaudseid majanduslikke kahjusid. Kui kaup on ostja halduses, ei vastuta müüja kauba poolt kinnis- või vallasvarale tekitatud kahju eest või sellisest kahjust tulenevate tagajärgede eest.

Müüja vastutab kauba kvaliteedi või muude omaduste eest ainult lepingus sätestatud ja muude müüja poolt väljastatud tehingut puudutavate kirjalikele andmetele vastavalt. Tuote sisältää ainoastaan tilausvahvistuksessa mainitut ominaisuudet, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen sovittu molempien osapuolten kesken. Esimerkiksi PP -säkit eivät ole standardina UV -suojattuja eikä kennomuovilevyissä ole koronakäsittelyä vaan kyse on lisäominaisuuksista. Lisäksi mm. koronakäsittelyn kohdalla on kyse ominaisuudesta, joka vanhenee ajan myötä. Ostja vastutab tarne õigsuse ja tarnitud kauba kvaliteedi kontrollimise eest kauba vastu võtmisel.

Müüja vastutus otseste kahjude eest piirdub ostja poolt tasutud ostuhinnaga. Vastutus ei hõlma kvaliteedivigu, mille põhjustajaks on lepingus sätestatud kasutustingimuste eiramine või toote valesti kasutamine ega normaalset kulumist või amortisatsiooni.

Ostja on kohustatud koheselt pärast vea avastamist võtma tarvitusele meetmed kahju minimeerimiseks. Kui seda ei tehta, kaotab ostja õiguse esitada nõudmisi selliste kahjude eest, mida oleks kohese tegutsemisega saanud ära hoida. Ostja vastutab selliste vigade kõrvaldamisega seotud lisakulude eest, mis tulenevad kauba paiknemisest mujal kui sihtkohas, mis on lepingu sõlmimisel müüjale kauba tarnimiseks edastatud või selle puudumisel tarnekoht. Kui selgub, et tootel puuduvad müüja vastutusalasse kuuluvad defektid, on müüjal õigus nõuda reklamatsiooni menetlemisest tuleneva töö ja kulude hüvitamist.

8. Erimeelsuste lahendamine
Lepingupoolte vahelised erimeelsused püütakse esmajärjekorras lahendada osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Vaidlused lahendatakse vastavalt seadusandlusele ombudsmani menetlusega.

9. Hintavirheet
Zymotec Oy pidättää oikeuden perua tilauksen, kun kyseessä on selvä ja olennainen hintavirhe. Tällä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa niin merkittävästi ja selvästi tuotteen tavanomaisesta hintatasosta, että keskivertokuluttajan katsottaisiin ymmärtäneen kyseessä olevan virhe. Selvänä hintavirheenä pidettäisiin esimerkiksi sitä, että tuotteen hinta on 0,00 euroa tai hintaa ei ole ollenkaan, tai jos satojen eurojen arvoisen tuotteen hinnaksi on esitetty niin alhainen hinta, että sitä voidaan yleisen käsityksen mukaan pitää virheellisenä.